Απεικονιστικά καθοδηγούμενη ακτινοθεραπεία (IGRT)

Απεικονιστικά καθοδηγούμενη ακτινοθεραπεία (IGRT) είναι η διαδικασία με την οποία πριν την εφαρμογή της θεραπείας ελέγχεται και κατά περίπτωση διορθώνεται η θέση του ασθενή στο κρεβάτι του γραμμικού επιταχυντή. Πραγματοποιείται μέσω αξονικής τομογραφίας (Cone Beam Computed Tomography – CBCT) από κατάλληλο απεικονιστικό σύστημα προσαρμοσμένο στον γραμμικό επιταχυντή ή μέσω ακτινογραφιών (Planar Imaging).

Με την IGRT καθίσταται δυνατή

  • Η παρακολούθηση της ακτινοβολούμενης περιοχής του ασθενή σε πραγματικό χρόνο θεραπείας (real-time monitoring).
  • Η «απαλειφή» των σφαλμάτων τοποθέτησης του (ακρίβεια, πιστότητα).
  • Η προσαρμογή της θεραπείας στον όγκο-στόχο ανάλογα με την καθημερινή φυσιολογική κίνηση των οργάνων και το μέγεθος του όγκου.
  • Η αύξηση της δόσης στον όγκο-στόχο (dose escalation) με ταυτόχρονη προστασία των υγιών ιστών και κατά συνέπεια το βέλτιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα.
Απεικονιστικά συστήματα προσαρμοσμένα στον γραμμικό επιταχυντή

Απεικονιστικά Καθοδηγούμενη Ακτινοθεραπεία (IGRT)

Απεικονιστικά καθοδηγούμενη ακτινοθεραπεία (IGRT) είναι η διαδικασία με την οποία πριν την εφαρμογή της θεραπείας ελέγχεται και κατά περίπτωση διορθώνεται η θέση του ασθενή στο κρεβάτι του γραμμικού επιταχυντή. Πραγματοποιείται μέσω αξονικής τομογραφίας (Cone Beam Computed Tomography – CBCT) από κατάλληλο απεικονιστικό σύστημα προσαρμοσμένο στον γραμμικό επιταχυντή ή μέσω ακτινογραφιών (Planar Imaging).

Με την IGRT καθίσταται δυνατή

  • Η παρακολούθηση της ακτινοβολούμενης περιοχής του ασθενή σε πραγματικό χρόνο θεραπείας (real-time monitoring).
  • Η «απαλειφή» των σφαλμάτων τοποθέτησης του (ακρίβεια, πιστότητα).
  • Η προσαρμογή της θεραπείας στον όγκο-στόχο ανάλογα με την καθημερινή φυσιολογική κίνηση των οργάνων και το μέγεθος του όγκου.
  • Η αύξηση της δόσης στον όγκο-στόχο (dose escalation) με ταυτόχρονη προστασία των υγιών ιστών και κατά συνέπεια το βέλτιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Απεικονιστικά συστήματα προσαρμοσμένα στον γραμμικό επιταχυντή