Ποιά είναι η διαδικασία της ακτινοθεραπείας

Μετά την εξέταση του ιστορικού του ασθενή ο ιατρός προχωρά στο σχεδιασμό της θεραπείας. Η διαδικασία ξεκινά με την εξομοίωση μέσω της οποίας λαμβάνονται όλα εκείνα τα δεδομένα– πληροφορίες που καθιστούν την υλοποίηση της ακτινοθεραπείας εφικτή. Η εξομοίωση διαρκεί περίπου 30min.

Η εξομοίωση στην πλειονότητα των περιπτώσεων πραγματοποιείται μέσω αξονικής τομογραφίας. Η αξονική αυτή είναι επιπρόσθετη της οποιασδήποτε άλλης διαγνωστικής αξονικής τομογραφίας που τυχόν είναι διαθέσιμη και αποτελεί τη βάση του σχεδιασμού θεραπείας. Οι εικόνες που λαμβάνονται και σε συνδυασμό με εικόνες της ίδιας περιοχής από άλλες απεικονιστικές μεθόδους (μαγνητική τομογραφία, PET κτλ.) χρησιμοποιούνται στην συνέχεια για τον καθορισμό, από τον ακτινοθεραπευτή ογκολόγο, της περιοχής που εντοπίζεται η νόσος και των υγιών οργάνων που την περιβάλλουν.

Κατά τον ίδιο χρόνο διαμορφώνονται εξατομικευμένα συστήματα ακινητοποίησης για τον περιορισμό της ακούσιας κίνησης του ασθενή κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Με τον τρόπο αυτό παραμένει σε συγκεκριμένη θέση και κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Επιπλέον, σημειώνονται στο δέρμα με σινική μελάνη οδηγά σημεία για να εξασφαλιστεί η επαναληψιμότητα τοποθέτησης στην ορθή θέση.

Ακολουθεί ο σχεδιασμός θεραπείας με στόχο τη χορήγηση της μέγιστης επιθυμητής δόσης στην νόσο και της ελάχιστης δυνατής στους υγιείς ιστούς. Για να επιτευχθεί αυτό και ανάλογα την περίπτωση αποφασίζεται η τεχνική που θα εφαρμοστεί (3DCRT ή IMRT / VMAT).

Ο ιατρός καθορίζει τη συνολική δόση ακτινοβολίας που θα χορηγηθεί καθώς και τον αριθμό των συνεδριών που αυτή θα ολοκληρωθεί. Ο ακτινοφυσικός καθορίζει τη ενέργεια των δεσμών ακτινοβολίας που θα χρησιμοποιηθεί, το πλήθος αυτών και τη βέλτιστη γεωμετρία των πεδίων γύρω από το σώμα του ασθενή.

 

 

Μετά τη τοποθέτηση του στην ορθή θέση το προσωπικό απομακρύνεται από το θάλαμο. Ο τεχνολόγος του μηχανήματος παρακολουθεί τον ασθενή από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης με δυνατότητα αμφίδρομης ηχητικής επικοινωνίας και μπορεί να διακόψει την θεραπεία ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη. Σε κάποιες από τις συνεδρίες πραγματοποιούνται συμπληρωματικοί έλεγχοι με τη λήψη ακτινολογικών εικόνων (ακτινογραφία ή αξονική τομογραφία) που λαμβάνονται στο μηχάνημα πριν από τη θεραπεία και πραγματοποιούνται αυτόματα οι απαιτούμενες διορθώσεις ώστε η ακτινοβολία να επικεντρωθεί στην περιοχή της νόσου.
Σε τακτά χρονικά διαστήματα και ανάλογα με τη γενική κατάσταση ο ασθενής υποβάλλεται σε αιματολογικό έλεγχο.

Ποιά είναι η διαδικασία της ακτινοθεραπείας

Μετά την εξέταση του ιστορικού του ασθενή ο ιατρός προχωρά στο σχεδιασμό της θεραπείας. Η διαδικασία ξεκινά με την εξομοίωση μέσω της οποίας λαμβάνονται όλα εκείνα τα δεδομένα– πληροφορίες που καθιστούν την υλοποίηση της ακτινοθεραπείας εφικτή. Η εξομοίωση διαρκεί περίπου 30min.

Η εξομοίωση στην πλειονότητα των περιπτώσεων πραγματοποιείται μέσω αξονικής τομογραφίας. Η αξονική αυτή είναι επιπρόσθετη της οποιασδήποτε άλλης διαγνωστικής αξονικής τομογραφίας που τυχόν είναι διαθέσιμη και αποτελεί τη βάση του σχεδιασμού θεραπείας. Οι εικόνες που λαμβάνονται και σε συνδυασμό με εικόνες της ίδιας περιοχής από άλλες απεικονιστικές μεθόδους (μαγνητική τομογραφία, PET κτλ.) χρησιμοποιούνται στην συνέχεια για τον καθορισμό, από τον ακτινοθεραπευτή ογκολόγο, της περιοχής που εντοπίζεται η νόσος και των υγιών οργάνων που την περιβάλλουν.

Κατά τον ίδιο χρόνο διαμορφώνονται εξατομικευμένα συστήματα ακινητοποίησης για τον περιορισμό της ακούσιας κίνησης του ασθενή κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Με τον τρόπο αυτό παραμένει σε συγκεκριμένη θέση και κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Επιπλέον, σημειώνονται στο δέρμα με σινική μελάνη οδηγά σημεία για να εξασφαλιστεί η επαναληψιμότητα τοποθέτησης στην ορθή θέση.

Ακολουθεί ο σχεδιασμός θεραπείας με στόχο τη χορήγηση της μέγιστης επιθυμητής δόσης στην νόσο και της ελάχιστης δυνατής στους υγιείς ιστούς. Για να επιτευχθεί αυτό και ανάλογα την περίπτωση αποφασίζεται η τεχνική που θα εφαρμοστεί (3DCRT ή IMRT / VMAT).

Ο ιατρός καθορίζει τη συνολική δόση ακτινοβολίας που θα χορηγηθεί καθώς και τον αριθμό των συνεδριών που αυτή θα ολοκληρωθεί. Ο ακτινοφυσικός καθορίζει τη ενέργεια των δεσμών ακτινοβολίας που θα χρησιμοποιηθεί, το πλήθος αυτών και τη βέλτιστη γεωμετρία των πεδίων γύρω από το σώμα του ασθενή.

 

 

Μετά τη τοποθέτηση του στην ορθή θέση το προσωπικό απομακρύνεται από το θάλαμο. Ο τεχνολόγος του μηχανήματος παρακολουθεί τον ασθενή από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης με δυνατότητα αμφίδρομης ηχητικής επικοινωνίας και μπορεί να διακόψει την θεραπεία ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη. Σε κάποιες από τις συνεδρίες πραγματοποιούνται συμπληρωματικοί έλεγχοι με τη λήψη ακτινολογικών εικόνων (ακτινογραφία ή αξονική τομογραφία) που λαμβάνονται στο μηχάνημα πριν από τη θεραπεία και πραγματοποιούνται αυτόματα οι απαιτούμενες διορθώσεις ώστε η ακτινοβολία να επικεντρωθεί στην περιοχή της νόσου.
Σε τακτά χρονικά διαστήματα και ανάλογα με τη γενική κατάσταση ο ασθενής υποβάλλεται σε αιματολογικό έλεγχο.